Polityka danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest: MR Construction sp. z o.o., ul. Bł. Czesława 13a/1, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-25-807, REGON:241841135

Inspektorem w MR Construction sp. z o.o.jest: NIE WYZNACZONO.

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: sporządzenia umowy, kontaktowym, zgłoszenia roszczenia/szkody, marketingowym, kontaktowym po zakończeniu umowy, przekazania danych firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie umowy (podwykonawcy, zleceniobiorcy) i zakresie wskazanym zapisami umowy, przepisami prawa.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa lub uzasadniony okres wskazany przez Administratora (przez max okres 15 lat do zakończenia postępowania reklamacyjnego, rękojmi).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:

· Kodeks Cywilny(Dz.U. z 2017 poz. 459)

· Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395)

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W przypadku gdy dane osobowe będą zbierane od osoby innej niż dane osoby, której dotyczą (czyli np.: osoby upoważnione, członkowie rodzin, osoby do kontaktu) przez Administratora Danych zgoda powinna być pobrana przy najbliższym kontakcie.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.