Procedura reklamacyjna

1. Cel procedury
Celem procedury jest zapewnienie terminowego i rzetelnego postępowania reklamacyjnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu interesów Klienta oraz MR Construction sp. z o.o.

2. Przedmiot procedury
Przedmiotem procedury jest określenie zasad i trybu postępowania reklamacyjnego dotyczącego prac budowlanych zrealizowanych przez MR Construction sp. z o.o.

3. Tryb postępowania reklamacyjnego
3.1. Zgłoszenie reklamacji – reklamacje na prace budowlane realizowane przez MR Construction sp. z o.o. powinny być zgłaszane przez Inwestora bezpośrednio do MR Construction sp. z o.o. w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego „Formularz zgłoszenia reklamacji”. Dopuszcza się dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego bez użycia „Formularz zgłoszenia reklamacji”, przy czym należy wówczas wskazać wszystkie informacje wskazane w formularzu.
3.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać zdjęcia obrazujące zgłaszaną wadę oraz proponowany przez Inwestora sposób realizacji reklamacji.
3.3. MR Construction sp. z o.o. niezwłocznie dokonuje rejestracji reklamacji. Warunkiem koniecznym dla zarejestrowania reklamacji jest otrzymanie pełnego zgłoszenia zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia.
3.4. W przypadku zgłoszeń niespełniających wymagań wskazanych w „Formularzu zgłoszenia reklamacji” MR Construction sp. z o.o. jest odpowiedzialne za kontakt z klientem składającym reklamację w celu uzupełnienia otrzymanych informacji o dane niezbędne dla poprawnego jej rozpatrzenia. Czas potrzebny na ewentualne uzupełnianie informacji nie jest wliczany do czasu rozpatrywania reklamacji.
3.5. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie wykonanie przez przedstawiciela MR Construction sp. z o.o. oględzin w miejscu wystąpienia wady, będą one wykonywane w dni robocze w godzinach między 7:00 a 17:00, po uzgodnieniu terminu ze zgłaszającym reklamację (w wyjątkowych przypadkach termin oględzin można ustalić w innych godzinach i dniach). W oględzinach powinien wziąć udział przedstawiciel Inwestora. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony zostanie „Protokół z Oględzin”. Jeżeli zajdzie taka potrzeba przedstawiciel MR Construction sp. z o.o. może pobrać do badań laboratoryjnych konieczne próbki.
3.6. MR Construction sp. z o.o.podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie określonym w zawartej z Inwestorem umowie, który będzie liczony od otrzymania kompletu danych koniecznych do jej rozpatrzenia. Odpowiedzi w sprawie odrzucenia reklamacji MR Construction sp. z o.o. wysyła listem poleconym i/lub drogą elektroniczną. W przypadku uznania reklamacji za zasadną możliwe jest także telefoniczne powiadomienie zgłaszającego reklamację o jej uznaniu.
3.7. W przypadku uznania reklamacji MR Construction sp. z o.o. przekaże Inwestorowi informacje na temat sposobu jej rozpatrzenia.
3.8. W przypadku złożenia odwołania od decyzji reklamacyjnej, decyzję co do sposobu dalszego postępowania podejmuje Właściciel lub Zarząd spółki.

4. Usterki prac zgłaszane w trakcie wykonywania robót
4.1. W przypadku zgłaszania usterek w trakcie wykonywania prac przez Inwestora lub lokatora bezpośrednio do wykonawcy prac, mogą one być rozpatrywane bezpośrednio przez brygadzistę w przypadku oczywistej ich zasadności bez konieczności dokonywania zgłoszeń w ramach procedury reklamacyjnej do MR Construction sp. z o.o. W takiej sytuacji brygadzista informuje jedynie MR Construction sp. z o.o. o wpłynięciu zgłoszenia oraz jego rozwiązaniu.
4.2. Jeżeli brygadzista nie będzie mógł rozstrzygnąć zgłoszenia bezpośrednio przy jego zgłoszeniu zobowiązany jest wypełnić „Formularzu zgłoszenia reklamacji” i przekazać zgłoszenie do rozpatrzenia do MR Construction sp. z o.o.