Reklamacje

Zgłoszenie reklamacji

Wada bądź usterka powstała na wykonanej pracy – w toku, lub po jej zakończeniu.

Zgłoszenie szkody

Uszczerbek na mieniu, lub osobie – powstały w trakcie wykonywanych przez naszą firmę prac.